Formand & kasserer: Kundechef  Gustav Petersen, mobil 51513724, email: gustav@petersen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Teamleder Sandie Eis Ravn,mobil 60139934 email:sanr@varde.dk

Bestyrelsesmedlem: Arkitekt Knud Kristensen, mobil 24459988, email: b17@live.dk

Bestyrelsesmedlem: El installatør Jens Christian Holm, mobil 23653589, email: jens@icholm.dk

Vedtægter Varde Miniby Fonden-revideret 30.august 2018

VEDTÆGTER FOR VARDE MINIBY FONDEN

      Rev. 1 30.August 2018

 

1.                  Fondens navn og hjemsted

 

1.1.                                Fondens navn er Varde Miniby Fonden.

 

1.2.                               Fondens hjemsted er Varde Kommune.

 

 

2.                                      Fondens stifter

 

2.1.                              Fonden er stiftet af Varde Håndværk- og Industriforening.

 

2.2.                              Der er ikke tillagt stifter eller andre fordele i forbindelse med stiftel­ sen.

 

2.3.                               Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter.

 

 

3.                                     Fondens formål

 

3.1.                               Fondens formål er,

at eje, drive og istandsætte bygninger på adresse n, Lundvej 4 A, 6800 Varde, matr.nr. 4n, Varde Markjorder, Varde,

at udleje bygningerne til aktiviteter relateret til minibyen,

at yde støtte til minimurerne i deres arbejde med minibyen,

at yde støtte til minibyen og aktiviteter der relatere sig til minibyen, at yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål inden for Varde kommune.

 

 

4.                                      Fondens grundkapital  og  resultatanvendelse.

 

4.1.                               Fondens grundkapital udgør 50.000 kr., der er indbetalt kontant i for­ bindelse med stiftelsen. Fonden har ikke ved stiftelsen modtaget andre værdier end kontanter.

 

4.2.                    Grundkapitalen er tilvejebragt ved indskud fra Varelotteriet.


 

 

5.4.                              I tilfælde af, at et medlem udtræder af bestyrelsen eller der sker forfald før udløbet af valgperioden, udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

 

5.5.                     Umiddelbart efter Valget afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmer af deres midte vælger en formand for bestyrelsen.

 

5.6.                    Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

 

5.7.                               Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer herunder formanden er til stede.

 

5.8.                                Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og forman­ dens stemme er i tilfælde af stemmelighed   afgørende.

 

5.9.                                Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at sin mening indført i protokollen.

 

5.10.                            Bestyrelsen fastsætter under hensyntagen til vedtægterne selv sin for­ retningsorden.

 

5.1 I.              Bestyrelseshvervet er unnet.

 

 

6.                                     Årsmøde

 

6.1                       Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år inden udgangen af marts måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrap­ port.  Der indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

 

6.2                       Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:

 

I.    Orientering om det seneste regnskabsår ved formanden.

2.        Godkendelse af fondens årsrapport.

3.         Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4.      Valg af regnskabskyndig assistance j.v.f 11.1.


 

 

 

 

4.3.                                Fonden kan som donationer modtage yderligere kapital, der efter do­ natorernes og/eller bestyrelsens bestemmelse kan indgå i grundkapita­ len.

 

4.4.                                Fondens bestyrelse træffer nærmere bestemmelse om forvaltningen af fondens midler bl.a. under hensyntagen til istandsættelsen og driften af de i punkt 3.I nævnte bygninger og fondens drift i øvrigt.

 

4.5.                               Såfremt fonden i et regnskabsår ikke har disponeret over samtlige ind­ tægter til de ovenfor i punkt 3.1 anførte formål, bestemmer bestyrelsen, hvorvidt det resterende beløb skal overføres til disposition for ef­ terfølgende kalenderår eller henlægges til konsolidering af fondens ka­ pital.

 

 

5.    Fondens ledelse

 

5.1                   Fonden ledes af en bestyrelse bestående af op til 5 medlemmer.

 

5.2.                                Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode på 4 år, sva­ rende til den kommunale valgperiode. Valgperioden udløber derfor umiddelbart pr. 3 I/12 jf. dog punkt 5.3 vedrørende første valgperiode efter stiftelsen. Genudpegning kan finde sted.

 

5.2.1.                       I medlem udpeges af Varde Kommune.

 

5.2.2.                         I medlemmer udpeges af Minimurerne.

 

5.2.3.                       To medlemmer udpeges af Varde Håndværk- og Industriforenings be­ styrelse.

 

5.2.4.                       I medlem kan udpeges mellem bidragsydere der yder bidrag til byggeri et  Lundvej 4A,6800 Varde

 

5.3.                   For den første valgperiode gælder dog, at bestyrelsesmedlemmet udpeget af Varde Kommune, bestyrelsesmedlemmet udpeget af fonden jf. pkt. 5.2.4. og et bestyrelsesmedlem udpeget af Varde Håndværker og Industriforening alene udpeges for perioden til og med 3 I/ 12 20 I 7.


7.                                    Anvendelse af overskud

 

7.1.                               Fondens eventuelle overskud på driften anvendes primært til vedlige­ holdelse af de bygninger, som det påhviler fonden som ejer eller lejer    at forestå vedligeholdelsen af. Eventuelt yderligere overskud - efter ri­ melige henlæggelser til konsolidering af fonden - anvendes til de i pkt.

3.1 nævnte formål.

 

 

8.                                   Tegningsregel

 

8.1.                               Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.

 

 

9.                        Fondens regnskabsår

 

9.1.                               Fondens regnskabsår er   I.  januar til 31. december.

 

9.2.                               Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2016.

 

 

10.                Årsrapporten

 

I 0.1.              Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom.

 

I 0.2.              Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fon­ dens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt    resultatet.

 

I 0.3.              Årsrapporten   udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

 

 

11.                                 Revision

 

I 1.1.              Regnskabet udarbejdes af bestyrelsesformanden/kasserer i samarbejde med regnskabskyndig og foreligges senere den samlede bestyrelse for godkendelse. Selvangivelse udarbejdes af godkendt revisor.


12.                Vedtægtsændring og opløsning af fonden

 

I 2.1.             Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af fonden kan alene ske, når flertallet af bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

 

12.2.              I tilfælde af fondens opløsning skal fondens midler anvendes i overens­ stemmelse med fondens formål.

 

 

Som vedtaget og ændret ved fondens møde den 30.August 2018

 

 

 

I bestyrelsen:

 

Gustav Petersen                                                             Jens Christian Holm

 

 

 

 

___________________                                                  ____________________

 

 

 

Anders Linde                                                                  Knud Kristensen

 

 

 

 

___________________                                                  ______________________