Formand & kasserer: Kundechef  Gustav Petersen, mobil 51513724, email: gustav@petersen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Teamleder Sandie Eis Ravn,mobil 60139934 email:sanr@varde.dk

Bestyrelsesmedlem: Arkitekt Knud Kristensen, mobil 24459988, email: b17@live.dk

Bestyrelsesmedlem: El installatør Jens Christian Holm, mobil 23653589, email: jens@icholm.dk

Vedtægter Varde Miniby Fonden-revideret 30.august 2018

VEDTÆGTER FOR VARDE MINIBY FONDEN

      Rev. 1 30.August 2018

 

1.                  Fondens navn og hjemsted

 

Grundkapitalen er tilvejebragt ved indskud fra Varelotteriet.

 

 

Valg af regnskabskyndig assistance j.v.f 11.1.

 

 

 

 

For den første valgperiode gælder dog, at bestyrelsesmedlemmet udpeget af Varde Kommune, bestyrelsesmedlemmet udpeget af fonden jf. pkt. 5.2.4. og et bestyrelsesmedlem udpeget af Varde Håndværker og Industriforening alene udpeges for perioden til og med 3 I/ 12 20 I 7.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2016.

 

 

10.                Årsrapporten

 

I 0.1.              Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom.

 

I 0.2.              Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fon­ dens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt    resultatet.

 

I 0.3.              Årsrapporten   udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

 

 

11.                                 Revision

 

I 1.1.              Regnskabet udarbejdes af bestyrelsesformanden/kasserer i samarbejde med regnskabskyndig og foreligges senere den samlede bestyrelse for godkendelse. Selvangivelse udarbejdes af godkendt revisor.

12.                Vedtægtsændring og opløsning af fonden

 

I 2.1.             Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af fonden kan alene ske, når flertallet af bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

 

12.2.              I tilfælde af fondens opløsning skal fondens midler anvendes i overens­ stemmelse med fondens formål.

 

 

Som vedtaget og ændret ved fondens møde den 30.August 2018

 

 

 

I bestyrelsen:

 

Gustav Petersen                                                             Jens Christian Holm

 

 

 

 

___________________                                                  ____________________

 

 

 

Anders Linde                                                                  Knud Kristensen

 

 

 

 

___________________                                                  ______________________